contactus
ROSCHEN GROUP
ที่อยู่ : ถนนอีสตองหยวน 65 แห่งเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
ที่ตั้งโรงงาน : 8 DASHU, QIANJINTIAN, PENGTA HUOQIU, ANHUII, CHINA, PRC
เวลางาน : 9:00-18:00(เวลาปักกิ่ง)
โทรศัพท์ :

86-021-54994419(เวลางาน)

แฟกซ์ : 86-021-54380177
อีเมล์ : roschen@roschen.com
HEFEI ROSCHEN TOOL CO.,LTD.
ที่อยู่ : 374 LANGYA ROAD, HEFI, CHINA
โทรศัพท์ : 86-551-63463552
แฟกซ์ : 86-551-63463552
Ms. Rebecc, Maggie
โทรศัพท์ : 0086-15921838040
Skype : ROSCHEN.TOOL     ROSCHEN_GROUP
อีเมล์ : roschen@roschen.com ; roschen@roschen.net
Ms. Linda
โทรศัพท์ : 0086-21-54994419
Skype : ROSCHEN.TOOL     ROSCHEN_GROUP
อีเมล์ : roschen@roschen.com
Mr. Karen Heraldo
โทรศัพท์ : 0086-21-54994419
Skype : ROSCHEN.TOOL     ROSCHEN_GROUP
อีเมล์ : roschen@roschen.com ; roschen@roschen.net
Mr. Robin, George
โทรศัพท์ : 0086-21-54994419
Skype : ROSCHEN.TOOL     ROSCHEN_GROUP
อีเมล์ : roschen@roschen.com ; roschen@roschen.net
Mr. David R. Brosnan
โทรศัพท์ : 0086-21-54994419
Skype : ROSCHEN.TOOL     ROSCHEN_GROUP
อีเมล์ : roschen@roschen.com ; roschen@roschen.net
Mr. Scott Michael
โทรศัพท์ : 0086-21-54994419
Skype : ROSCHEN.TOOL     ROSCHEN_GROUP
อีเมล์ : roschen@roschen.com ; roschen@roschen.net
Mr. Bill Henry
โทรศัพท์ : 0086-21-54994419
Skype : ROSCHEN.TOOL     ROSCHEN_GROUP
อีเมล์ : roschen@roschen.com ; roschen@roschen.net
Mr. Ricky Davis
โทรศัพท์ : 0086-21-54994419
Skype : ROSCHEN.TOOL     ROSCHEN_GROUP
อีเมล์ : roschen@roschen.com ; roschen@roschen.net
Mr. Dr.Robert ROSCHEN
โทรศัพท์ : 0086-21-54994419
Skype : ROSCHEN.TOOL     ROSCHEN_GROUP
อีเมล์ : roschen@roschen.com
Ms. Lily
โทรศัพท์ : 0086-21-54994419
Skype : ROSCHEN.TOOL     ROSCHEN_GROUP
อีเมล์ : roschen@roschen.net
ผู้จัดการลูกค้า
Mr. Bill, George, Michael
โทรศัพท์ : 13764195009
WhatsApp : +8613764195009
Skype : Roschen.tool
WeChat : 0086-13764195009
อีเมล์ : roschen@roschen.com
Mr. David, Scofield
โทรศัพท์ : 13585855390
WhatsApp : +8613585855390
Skype : Roschen_Group
WeChat : 0086-13585855390
อีเมล์ : roschen@roschen.net
ติดต่อกับพวกเรา
ผู้ติดต่อ : Mr. Bill, George, Michael
โทร : 13764195009
แฟกซ์ : 86-021-54380177
อักขระที่เหลืออยู่(20/3000)